آخرین آمار مبتلایان کرونا به تفکیک شهرستان های فارس
آخرین آمار مبتلایان کرونا به تفکیک شهرستان های فارس

آخرین آمار زرقان تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جمعا از ابتدا تا کنون ۳۳ مبتلا به ثبت رسیده است.