ظریفی اولین رییس شورای شهرستان زرقان شد
ظریفی اولین رییس شورای شهرستان زرقان شد
به گزارش کانال خبر زرقان در این جلسه پس از رای گیری های انجام شده محمدرضا ظریفی به عنوان رئیس و امیر حسین کشاورز بعنوان نائب رئیس شورای شهرستان زرقان انتخاب شدند.
همچنین آقایان عباس رحمتی و حسین جعفری نیز به عنوان منشی و نماینده این شورا در شوراهای استان فارس انتخاب شدند