هر دم از این باغ بری میرسد…
هر دم از این باغ بری میرسد…
⚪️همشهری عزیزمان سعیدرضا کیخا
⚪️صاحب ۶ حرکت مشکل ژیمناستیک در ورزش دنیا
کیخا، با ثبت ۶ حرکت در ژیمناستیک دنیا رکورد دار است و نام ایران را جاودانه کرد