به گزارش کانال خبر زرقان ،مهندس امینی ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان زرقان اظهار داشت:
کشاوزران روزانه مزارع و باغات خود را رصد کنند و درصورت دیدن آفت به اداره جهاد کشاورزی شهرستان زرقان مراجعه و یا به تلفن ۱۵۰۴ تماس حاصل فرمایند.